Strona domowa kancelarii

W końcu się udało. Uruchomiłam stronę domową kancelarii. Zapraszam!

http://adwokatmrozewska.pl/

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

10 przykazań psychologa dla rozwodzących się rodziców.

Pisząc na tym forum, skupiam się, co oczywiste, głównie na kwestiach prawnych. Zdarza się jednak moja praca wymaga także, niestety, radzenia sobie z innego rodzaju problemami. W sprawach rozwodowych staram się pokazywać jak postępować zgodnie z dobrem dzieci, które siłą rzeczy odczuwają skutki rozstania rodziców.
Poniżej 10 przykazań psychologa dla rozwodzących się rodziców.

1. Ogranicz do minimum liczbę zmian, z jakimi musi się uporać dziecko.

2. Jeśli konieczne jest rozdzielenie rodzeństwa lub dziecko ma pozostać tylko pod opieką jednego z nich zadbaj, szczególnie w przypadku nastolatków, aby dziecko zostało przy rodzicu tej samej płci.

3. Zadbaj o kontakty dziecka z drugim rodzicem. Nawet, jeśli jesteś z nim w konflikcie – zachęcaj i inicjuj kontakty z dzieckiem.

4. Konflikty z byłym partnerem redukuj do minimum. Szczególnie w obecności dzieci.

5. Nie używaj dziecka jako posłańca, szpiega, czy kontrolera.

6. Utrzymaj własną sieć wsparcia i korzystaj z niej często.

7. Dbaj o siebie i swoje potrzeby.

8. Duuuużo rozmawiaj z dzieckiem.

9. Uzbrój się w cierpliwość – to czas próby i wzmożonej agresji dziecka! Najgorszy jest pierwszy rok po rozwodzie. Pamiętaj, że czas leczy rany.

10. Podkreślaj, że rozwód dotyczy współmałżonków, a nie rodziców – nimi pozostaje się do końca życia.

 

Przykazania zaczerpnięte ze strony Uniwersytetu SWPS:

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/5791-rozwod-10-przykazan-dla-rodzicow

Dodaj komentarz

Filed under rodzinne

500+ także dla dziecka pod pieczą dziadków.

Wrzucam link do wywiadu ze mną ten temat.

https://www.facebook.com/adwokatmrozewska/?hc_ref=ARTcDoTADfKveF_N42ExGqXfjY9zYMS1_gI8UbQ2VrlWSFZIjS4Zz0nfVqWTNgqP6Oc&fref=nf

Dodaj komentarz

Filed under administracyjne, rodzinne

Wzrosną opłaty sądowe?

Już dziś wielu osób nie stać na ponoszenie opłat sądowych. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar podwyższyć opłaty. Między innymi planuje wprowadzić opłatę od wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Nie jest to krok w dobrą stronę, w szczególności, że opłaty sądowe w wielu sprawach już są na tyle wysokie, że utrudniają czy wręcz uniemożliwiają dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Filed under cywilne

500 + także dla sprawujących pieczę nad dzieckiem.

Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie dotyczącej przyznawania 500+ (sygn. akt II SA/Łd 566/17).

W ocenie Sądu  przyznanie 500+ dziadkom dziecka, sprawującym nad nim pieczę zastępczą wynika z norm zawartych w Konstytucji i Konwencją o Prawach Dziecka.

Bardzo interesująca jest argumentacja Sądu, w której Sąd „wznosi się” ponad ustawę i wywodzi dziecka pozostającego w pieczy dziadków wprost z Konstytucji i prawa międzynarodowego.

Dla zainteresowanych 2 ciekawe fragmenty z uzasadnienia.

„Osoba odpowiedzialna za utrzymanie dziecka, której Państwo powierzyło pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, ma zatem prawo skutecznego domagania się od tegoż Państwa pomocy w sprawowaniu tej opieki, w tym również pomocy materialnej, a więc przynajmniej częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka, jeżeli dochód rodziny uprawnia do jej otrzymania. Zgodnie bowiem z Konwencją o Prawach Dziecka, formą sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem, nad którym nie sprawują pieczy jego rodzice, jest tzw. piecza alternatywna wobec rodzicielskiej, a Państwo, zgodnie ze swym prawem wewnętrznym, powinno zapewnić takiemu dziecku opiekę zastępczą.”

I jeszcze jeden piękny cytat:

„Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, jako najwyższe prawo w strukturze źródeł prawa – jak podkreśla się w doktrynie – należy stosować bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej (na co wskazuje jej art. 8), także w sferze praw i wolności jednostki (prof. Janusz Trzciński, „Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych Konstytucji przez sądy administracyjne, wykład). W art. 72 ust. 1 zd. 1 i ust. 2 Konstytucji RP postanowiono, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Ustawa zasadnicza nie ogranicza się więc do zapewnienia dziecku ochrony, ale wprowadza też prawo do żądania od organów władzy publicznej opieki i pomocy. Pomoc władz publicznych jest szczególnie niezbędna w przypadku dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, stąd art. 72 ust. 2 nakłada na władze tego rodzaju obowiązek (patrz: Wiesław Skrzydło, Komentarz do art. 72 Konstytucji RP, LEX).

Z kolei zgodnie z art. 20 Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., a ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526), dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. Regulacja ta oznacza, że uchwalone przez Sejm i Senat ustawy muszą być z nią zgodne. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy (art. 9 i art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną powinno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (art. 3 ust. 1 Konwencji).”

Dodaj komentarz

Filed under rodzinne

Naruszenie dóbr osobistych przez windykatora.

Natrętna windykacja może naruszać dobra osobiste. Polecam ciekawy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,22394531,przedsiebiorca-wygral-z-firma-windykacyjna-kara-za-maile-telefony.html

Dodaj komentarz

Filed under cywilne

Przemoc ekonomiczna to też przemoc

Przemoc ekonomiczna to też przemoc. Polecam ciekawy artykuł.
https://m.money.pl/wiadom…/artykul/artykul,64,0,2368064.html

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii